Europeiska Kommissionen lanserar översyn av EU:s direktiv om elektronisk integritet

Efter att nyligen ha avslutat arbetet med den nya dataskyddsförordningen så söker Kommissionen nu samråd angående det relaterade direktivet om elektronisk integritet (direktiv 2002/58/EG).

Vid en stakeholder workshop den 12 april 2016 som diskuterade översynen av direktivet så klargjorde Kommissionen tre specifika mål med samrådet:

  1. utvärdera att direktivet är förenligt med den nya dataskyddsförordningen;
  2. utvärdera eventuella behov av att bredda det tekniska tillämpningsområdet för direktivet till att även inkludera internetbaserade kommunikationsmedel; och
  3. utvärdera behovet av att förbättra säkerhet och sekretess för kommunikation till följd av nya spårningsmetoder och i synnerhet behovet av att säkerställa sekretess för hela kommunikationskedjor.

Frågan rörande kommunikationssekretess är högst intressant då det är utanför ramen för dataskyddsförordningen och detta pekar på att det finns ett klart behov av ett reformerat rättsligt instrument för elektronisk integritet.

Översynen av direktivet väcker också frågan om eventuella metoder för att kontrollera nyare spårningsteknik bortom det nuvarande kravet på samtycke för att lagra cookies på användares enheter. Den nya dataskyddsförordningen kommer förmodligen redan att till viss del ta itu med frågan då förordningen uttryckligen specificerar att “online identifiers” kan vara personuppgifter och därmed täckta av förordningen men ett reformerat direktiv om elektronisk integritet kommer eventuellt att ge ett mer specifikt skydd mot spårning i digitala sammanhang.

Det är även anmärkningsvärt att många stakeholders efterfrågar att direktivet ersätts av en förordning för att fullständigt komplettera den nya dataskyddsförordningen och detta är även något som Kommissionen överväger då just denna frågan ställs i samrådet.

Samrådet kan läsas här och svar ska ha kommit in till Kommissionen senast 5 juli 2016.

Ifall ni har några frågor eller vill veta mer om samrådet, vänligen kontakta Christian Ernhede via email (ce@prudens.eu) eller direkttelefon (+46 736 32 18 80).