Vår expertis

Vi är en nichebyrå fokuserad på ett begränsat antal verksamhets-områden där vi har exceptionell förståelse.

Medborgerliga rättigheter

Det sker enormt mycket inom ramen för medborgerliga rättigheter på EU-nivå men initiativen analyseras ofta utan att fullt beakta dess sammanhang. Detta leder till en ofullständig bild av den rättsliga miljön och kan vara kontra-produktivt för långsiktiga mål. I synnerhet ifall de sätts i sammanhang såsom socialt ansvar och CSR.

Vår juridiska expertis ger oss en annan utgångspunkt. Vi arbetar utifrån att sådana initiativ i grunden är en fråga om medborgerliga (och ofta mänskliga) rättigheter. Det ger oss bättre genomslag för våra idéer på en politisk nivå, en mer fullständig förståelse för våra klienter och skapar ärligare relationer med intressenter.

Dataskydd och personlig integritet. Vi utarbetar lättlästa juridiska doku- ment och kan implementera rutiner och mjukvara för att säkerställa rättsenligt agerande på en inter- nationell nivå utan kompromisser.

Konsumenträtt. Vi hjälper med att säkerställa att digital marknads- föring och system för att hantera kundrelationer är i enlighet med vad som krävs av nationell och europeisk konsumentskyddslag.

Yttrandefrihet. Vi har en grundlig förståelse för yttrandefrihet på internet i relation till vad som ofta är motsatta intressen inom upphovsrätt och underrättelse-verksamhet.


Immateriella rättigheter

Att skydda och produktivt använda immateriella tillgångar är en viktigt aspekt för långsiktig expansion och framgång för näst intill alla företag inte minst inom den digitala ekonomin. Vi har bred erfarenhet av att skydda immateriella tillgångar i digitala sammanhang på både juridisk och strategisk nivå, och följer aktivt nya EU-initiativ.

Varumärkesskydd. Vi kan hjälpa med strategisk hantering, ansökan, registrering och konfliktlösning för nationella och EU-varumärken.

Webbadresser. Vi har lång erfaren- het av domännamnsmarknaden och kan hjälpa med TMCH-registreringar, förhandlingar och ADR/UDRP-tvistelösning.

Upphovsrätt. Vi utvecklar innovativa strategier för ett effektivt skydd av text, ljud eller video i samband med webbpublicering.


Internationell handel

Gränsöverskridande handel kan innebära fantastiska möjligheter för expansion både inom EU och bortom. Att ha en sund internationell strategi och att vara välinformerad om både lokala och internationella aspekter från början kan således vara en game changer som verkligen särskiljer ett internationellt företag från dess regionala konkurrenter. Vi har grundlig erfarenhet från internationellt arbete på EU-nivå och relationer till omvärlden.

Handelsavtal. Vi rådgiver om gränsöverskridande handel både i expansionsstadiet såväl som i dagligen uppkomna frågor.

Dataportabilitet. Vi erbjuder både juridisk och teknisk support för att säkerställa att data hanteras i enlighet med EU-rätt.

Politisk förståelse. Vi erbjuder rådgivning och visshet för inter- nationella klienter som är aktiva i politiskt turbulenta miljöer.